Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Stołecznego Warszawy

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy

Gdzie szukać pomocy?

1. Dzielnicowe Zespoły Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy

W każdej z dzielnic m.st. Warszawy działają Dzielnicowe Zespoły, które realizują zadania zlecone przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, zgodnie z zapisami określonymi w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy uchwalanym corocznie przez Radę m. st. Warszawy.

Główne zadania Dzielnicowych Zespołów to:

 1)           współpraca w realizacji rocznego harmonogramu, w tym zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - z wydziałami realizującymi lokalny harmonogram działań lub program profilaktyki uzależnień;

2)           składanie zarządowi dzielnicy oraz Komisji rocznego sprawozdania z realizacji zadań dzielnicowego zespołu;

3)           przygotowanie planu wydatków związanych z procedurą zobowiązania do leczenia odwykowego, w tym kosztów opłaty sądowej i wynagrodzenia za sporządzenie opinii przez biegłych w przedmiocie uzależnienia i przedkładanie go naczelnikowi wydziału realizującego harmonogram;

4)           podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;

5)           podejmowanie czynności w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wszczynanie procedury Niebieskiej Karty;

6)           udział w pracach Zespołów Interdyscyplinarnych i grupach roboczych.

Dzielnicowy Zespół wszczyna postępowanie :

  • na wniosek złożony przez członka rodziny lub jakąkolwiek inną osobę
  • na wniosek złożony przez organizację lub instytucję
  • z inicjatywy własnej.

 

2. Punkt Informacyjno - Konsultacyjny

prowadzi działalność skierowaną szczególnie do osób:

1)    będących w kryzysie;

2)    uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających;

3)    członków rodzin osób uzależnionych;

4)    doświadczających przemocy.

Do zadań punktów Informacyjno - Konsultacyjnych należy w szczególności :

1)    Wstępna diagnoza i ocena sytuacji rodzinnej;

2)    Udzielanie konsultacji i porad psychologicznych, prawnych, socjalnych oraz porad z zakresu profilaktyki HIV/AIDS;

3)    Motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek;

4)    Inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej;

5)    Prowadzenie w środowisku działań edukacyjno-informacyjnych i motywujących;

6)    Udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych;

7)    Stałe aktualizowanie bazy danych o wszelkich formach pomocy;

8)    Prowadzenie informacji telefonicznej;

9)    Prowadzenie statystyki udzielanych porad i konsultacji

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny nie prowadzi terapii

Załączniki: