Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Stołecznego Warszawy

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy

Gdzie szukać pomocy?

1. Dzielnicowe Zespoły Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy

W każdej z dzielnic m.st. Warszawy działają Dzielnicowe Zespoły, które realizują zadania zlecone przez Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, zgodnie z zapisami określonymi w Programie Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy uchwalanym corocznie przez Radę m. st. Warszawy.

Główne zadania Dzielnicowych Zespołów to:

 1)           współpraca w realizacji rocznego harmonogramu, w tym zadań z zakresu przeciwdziałania przemocy w rodzinie - z wydziałami realizującymi lokalny harmonogram działań lub program profilaktyki uzależnień;

2)           składanie zarządowi dzielnicy oraz Komisji rocznego sprawozdania z realizacji zadań dzielnicowego zespołu;

3)           przygotowanie planu wydatków związanych z procedurą zobowiązania do leczenia odwykowego, w tym kosztów opłaty sądowej i wynagrodzenia za sporządzenie opinii przez biegłych w przedmiocie uzależnienia i przedkładanie go naczelnikowi wydziału realizującego harmonogram;

4)           podejmowanie czynności zmierzających do orzeczenia o zastosowaniu wobec osoby uzależnionej od alkoholu obowiązku poddania się leczeniu w zakładzie lecznictwa odwykowego;

5)           podejmowanie czynności w zakresie przeciwdziałania przemocy w rodzinie, wszczynanie procedury Niebieskiej Karty;

6)           udział w pracach Zespołów Interdyscyplinarnych i grupach roboczych.

Dzielnicowy Zespół wszczyna postępowanie :

  • na wniosek złożony przez członka rodziny lub jakąkolwiek inną osobę
  • na wniosek złożony przez organizację lub instytucję
  • z inicjatywy własnej.

Wykaz Dzielnicowych Zespołów Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy

1.Bemowo

https://www.bemowo.waw.pl/zdrowie/profilaktyka-uzaleznien/krpa-dzielnicowy-zespol-bemowo/


2. Białołęka

http://www.bialoleka.waw.pl/strona-401-komisja_rozwiazywania_problemow.html

3. Bielany

http://www.bielany.waw.pl/page/235,komisja-rozwiazywania-problemow-alkoholowych.html

4. Mokotów

http://mokotow.waw.pl/strona-1020-komisja_rozwiazywania_problemow.html

5. Ochota

http://www.urzadochota.waw.pl/komisja-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-dzielnicowy-zespol-ochota

6. Praga-Południe

http://pik.pragapld.waw.pl/dzielnicowy-zespo-.html

7. Praga-Północ

http://www.praga-pn.waw.pl/page/208,komisja-rozwiazywania-problemow-alkoholowych---dzielnicowy-zespol-praga-polnoc.html

8. Rembertów

http://www.rembertow.waw.pl/strona-660-komisja_rozwiazywania_problemow.html

9. śródmieście

https://www.srodmiescie.warszawa.pl/strona-679-rozwiazywanie_problemow_alkoholowych.html

10. Targówek

http://urzad.targowek.waw.pl/page/index.php?str=1210

11. Ursus

http://www.ursus.warszawa.pl/informator.php?dzial=profilaktyka

12. Ursynów

http://ursynow.pl/dla-mieszkancow/sprawy-spoleczne/profilaktyka/komisja-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-m-st-warszawy-dzielnicowy-zespol-ursynow/

13. Wawer

http://www.wawer.warszawa.pl/pl/strona/urzad-i-samorzad/sprawy-społeczne

14. Wesoła

http://www.wesola.waw.pl/strona/komisja-rozwi%C4%85zywania-problem%C3%B3w-alkoholowych

15. Wilanów

https://www.wilanow.pl/profilaktyka-użalenie

16. Włochy

http://www.ud-wlochy.waw.pl/page/472,komisja-rozwiazywania-problemow-alkoholowych--mst-warszawy---dzielnicowy-zespol-wlochy--.html

17. Wola

https://wola.waw.pl/2018/06/22/komisja-rozwiazywania-problemow-alkoholowych-dzielnicowy-zespol-wola/

18. Żoliborz

2. Punkt Informacyjno - Konsultacyjny

prowadzi działalność skierowaną szczególnie do osób:

1)    będących w kryzysie;

2)    uzależnionych od alkoholu i innych środków odurzających;

3)    członków rodzin osób uzależnionych;

4)    doświadczających przemocy.

Do zadań punktów Informacyjno - Konsultacyjnych należy w szczególności :

1)    Wstępna diagnoza i ocena sytuacji rodzinnej;

2)    Udzielanie konsultacji i porad psychologicznych, prawnych, socjalnych oraz porad z zakresu profilaktyki HIV/AIDS;

3)    Motywowanie do podjęcia leczenia oraz kierowanie do specjalistycznych placówek;

4)    Inicjowanie interwencji w przypadku diagnozy przemocy domowej;

5)    Prowadzenie w środowisku działań edukacyjno-informacyjnych i motywujących;

6)    Udostępnianie materiałów edukacyjnych i informacyjnych;

7)    Stałe aktualizowanie bazy danych o wszelkich formach pomocy;

8)    Prowadzenie informacji telefonicznej;

9)    Prowadzenie statystyki udzielanych porad i konsultacji

Punkt Informacyjno-Konsultacyjny nie prowadzi terapii