Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Miasta Stołecznego Warszawy

Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m. st. Warszawy

Zadania Komisji

   W mieście stołecznym Warszawie działa Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy, powołana na podstawie ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi przez Prezydenta m.st. Warszawy, realizująca w szczególności następujące zadania:

1)   inicjowanie działań w zakresie określonym w art. 41 ust. 1 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2016 r. poz. 487 z późn. zm.);

2)   inicjowanie działań w zakresie określonym w art. 6 ust. 2 ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. z 2015 r. poz. 1390);

3)    podejmowanie działań wynikających z art. 41 ust. 3 ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

4)    opiniowanie wniosków o wydanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w zakresie zgodności lokalizacji punktu sprzedaży z uchwałami Rady m.st. Warszawy, zgodnie z art. 12 ust. 1-3 ustawy o wychowaniu w  trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi;

5)    podejmowanie następujących działań wynikających z art. 12 ustawy o wychowaniu w  trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi:

a)    Komisja  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy samodzielnie i z własnej inicjatywy oraz na wniosek Biura Rozwoju Gospodarczego dokonuje oględzin tych punktów sprzedaży, których usytuowanie budzi wątpliwości, co do zgodności z obowiązującymi przepisami prawa,

b)    Komisja  Rozwiązywania Problemów Alkoholowych m.st. Warszawy na podstawie upoważnienia Prezydenta m.st. Warszawy, może dokonywać kontroli działalności gospodarczej przedsiębiorcy w zakresie przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwolenia;

6)    podejmowanie zadań wynikających z art. 9a ustawy z dnia 29 lipca 2005 r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie;

7)    współpraca z jednostkami organizacyjnymi i osobami prawnymi m.st. Warszawy oraz innymi podmiotami w realizacji Programu;

8)    zawiadamianie właściwych organów administracji publicznej w przypadku otrzymania informacji o sprzedaży alkoholu niezgodnie z przepisami prawa;

9)    zgłaszanie propozycji zadań wynikających z Programu do projektu preliminarza wydatków.

Ponadto do zadań Komisji należy:

1)    nadzór merytoryczny i organizacyjny nad działalnością Dzielnicowych Zespołów, zgodnie z ich regulaminem pracy;

2)    występowanie do Prezydenta m.st. Warszawy, za pośrednictwem Biura Pomocy
i Projektów Społecznych Urzędu m.st. Warszawy, z propozycjami zmian
w składzie Dzielnicowych Zespołów, w przypadkach uzasadnionych wynikami przeprowadzonej kontroli;

3)    wydawanie z własnej inicjatywy albo na wniosek Prezydenta m. st. Warszawy opinii w sprawach dotyczących realizacji Programu.